Bezpieczeństwo obiektów handlowych i usługowych

  Zapewniamy bezpieczeństwo na terenie obiektów handlowych

  Kompleksowo przygotowujemy indywidualne rozwiązania służące zapewnieniu bezpieczeństwa wewnątrz obiektów handlowych oraz w ich bezpośrednim otoczeniu, rozumianym jako teren administracyjny przynależny do wskazanej posesji.

  Skontaktuj się z nami, jeśli uważasz że poziom bezpieczeństwa na terenie twojej lokalizacji nie jest wystarczający.
  Szczególnie jeśli:

  • spotykasz się z zastrzeżeniami mieszkańców dotyczącymi poziomu bezpieczeństwa na terenie osiedla (kradzieże, akty wandalizmu, włamania, sytuacje zagrożenia dla bezpieczeństwa osób przebywających na terenie),
  • uważasz środki wydatkowane na ochronę nie są adekwatne do jakości usługi,
  • potrzebujesz fachowej konsultacji w sprawach bieżącego funkcjonowania obiektu, zdiagnozowania przyczyn i rozwiązania problemów związanych z bezpieczeństwem na terenie obiektu

  kontakt

  Liczy się doswiadczenie i trafna identyfikacja źródeł zagrożeń występujących w strefie chronionej, oraz wdrażanie środków i metod zapobiegania tym zagrożeniom.

  Nasze propozycje rozwiązań ochronnych

  • usługa fizycznej ochrony mienia,
  • usługa dozorowania i ochrony mienia,
  • usługa monitorowania elektronicznego terenu chronionego i wsparcia Grupy Interwencyjnej,
  • projektowanie, montaż, i eksploatacja systemów zabezpieczeń elektronicznych CCTV, SSWiN, KD, DSO

  PROWADZONE PRZEZ NAS DZIAŁANIA UWZGLĘDNIAJĄ:

  • zapewnienie ładu i porządku oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie chronionego Obiektu,
  • ochrona pojazdów zaparkowanych w miejscach wyznaczonych,
  • obserwacja osób wchodzących na teren obiektu w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie chronionego obiektu,
  • w przypadku stwierdzenia obecności na terenie Obiektu osób niepowołanych, zakłócających porządek, agresywnych i stanowiących zagrożenie. Pracownik ochrony jest zobowiązany wezwać do natychmiastowego opuszczenia terenu obiektu przez te osoby postępując zgodnie z obowiązującym prawem,
  • pracownik zobowiązany jest do natychmiastowej reakcji w   przypadku zdarzeń nadzwyczajnych stanowiących zagrożenie,   takich jak pożar, zalanie itp. poprzez powiadomienie właściwych   służb technicznych, i realizacje procedur ochronnych przewidzianych dla obiektu,
  • przyjmowanie zgłoszeń od osób przebywających na obiekcie o   zdarzeniach związanych z zagrożeniem

  REKOMENDUJEMY ROZWIĄZANIA, MONITORUJEMY I RAPORTUJEMY ICH SKUTECZNOŚĆ:

  Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyk występujących na terenie chronionym, a także wskazówek osób delegowanych po stronie klienta przygotowujemy indywidualne rozwiązania procesów ochronnych.

  Masz pytania odnośnie naszej oferty?

   

  Skontaktuj się z nami