PFRON

USŁUGI DODATKOWE

Współpracując z nami, skorzystają Państwo z korzyści w postaci ulgi w obowiązującej składce na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki temu, koszty naszych usług zostaną znacznie zredukowane, co przyczyni się do oszczędności dla Państwa przedsiębiorstwa.

Z zadowoleniem informujemy, że w naszej organizacji wprowadziliśmy działania mające na celu utrzymanie wysokiej ulgi na minimalnym poziomie, oscylującym w granicach 30% – 50%. Dzięki temu, możemy zapewnić naszym klientom korzystne warunki finansowe, co przekłada się na znaczące oszczędności.

NA CZYM POLEGA ULGA PFRON?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 1776 z późn. zm.), wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w wysokości co najmniej 10%, zwanego dalej sprzedającym.

Stosownie do art. 22 ust. 3 wyżej wymienione ustawy, kwota obniżenia stanowi iloczyn wskaźnika wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i wskaźnika udziału przychodów. Pojęcia powyższych wskaźników definiują przepisy art. 22 ust. 4-6 ustawy. Jednocześnie art. 22 ust. 7 ustawy stanowi, iż informację o kwocie obniżenia sprzedający przekazuje nabywcy niezwłocznie po uregulowaniu należności w terminie określonym na fakturze. Z powyższego wynika, że wysokość odliczenia zależy od okoliczności konkretnego przypadku.

ALFA
GROUP

Nasza firma specjalizuje się w wdrażaniu rozwiązań technicznych o znaczeniu kluczowym dla skutecznej ochrony procesów w firmach i organizacjach, które zarządzają naszymi klientami.